Geef feedback

Boskalis levert maatwerk op Texel

Boskalis Nederland voert momenteel diverse dijkverbeteringswerken uit in het kader van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma. In de ‘Combinatie Tessel’ werken Boskalis (70%) en KWS (30%) samen aan de versterking van 14 kilometer Waddenzeedijk aan de oostzijde van het eiland Texel. De opdracht omvat behalve de dijkverzwaring ook diverse kunstwerken, waaronder drie gemalen. ‘Het sleutelwoord is maatwerk,’ zegt project manager Frank van Vliet.

Het project Versterking Waddenzeedijk Texel omvat een grote diversiteit aan werkzaamheden, waaronder het aanbrengen van extra klei en steen op bestaande dijken, het verleggen of gedeeltelijk vervangen van dijksecties, het aanleggen van voorlandkeringen, het vervangen van drie gemalen, het bouwen van kleine civiele kunstwerken, en onderzoek doen naar niet-geëxplodeerde munitie uit de Tweede Wereldoorlog. ‘Op veel aspecten een uitdagende klus,’ zegt Frank. ‘Texel is een echt natuureiland. In onze aanpak houden we rekening met tal van ecologische randvoorwaarden. Een groot deel van de planning is afgestemd op het leefklimaat van al of niet zogende zeehonden en uiteenlopende vogelsoorten, die binnen en buiten de waterkeringen broedgebieden hebben. Maar daarnaast is Texel ook een belangrijke toeristische trekpleister: de eilandpopulatie van 14.000 mensen verdrievoudigt in het zomerseizoen.’

Tijdelijke aanlandingen

Een zwaarwegende eis van de opdrachtgever, het hoogheemraadschap, is dan ook het tegengaan van overlast voor eilandbewoners en toeristen. ‘Een van de redenen waarom wij dit contract hebben gewonnen is dat we de reguliere veerdienst ontzien, doordat we de aanvoer van materiaal naar het eiland in eigen beheer uitvoeren,’ vertelt Frank. ‘De toeristen maken gebruik van de veerdienst vanuit Den Helder. Door de aanleg van tijdelijke aanlandingen brengen wij materiaal dichtbij de sectie waar het verwerkt wordt en voorkomen we overlast voor de veerverbinding. We voeren materiaal aan vanaf de werkhaven Breezanddijk, aan de buitenzijde van de Afsluitdijk. Voor de aanvoer van materiaal maken we ook gebruik van twee bestaande werkhavens op Texel. Dat zorgt voor een flinke reductie van het aantal af te leggen kilometers op het eiland en beperkt de hinder op Texel en op het vasteland. Bovendien zijn we hierdoor minder afhankelijk en kunnen we onze eigen werkschema’s aanhouden, zonder oponthoud in Den Helder. Daarmee voldoen we aan een ander belangrijk criterium van het hoogheemraadschap: het hanteren van een robuuste maar toch flexibele planning.’

Werk met werk maken

Na uitvoerig onderzoek naar de veiligheid van de Texelse Waddenzeedijk heeft het hoogheemraadschap tien secties aangewezen waar dijkversterking nodig is. In sommige secties draait het om het verzwaren van een primaire waterkering, achter een voorlandkering, waardoor het lijkt alsof deze midden in een weiland ligt. Elders gaat het om het aanbrengen van extra klei of stenen om een dijk verder te versterken. ‘Het Design & Construct-contract geeft Boskalis de vrijheid om eigen optimalisaties uit te voeren. Er zijn in totaal maar liefst 31 verschillende deelsecties benoemd, ieder met een eigen oplossing. Een van onze hinderbeperkende oplossingen betreft het beperken van de vervoersbewegingen door een slimme, projectoverstijgende vorm van materiaalgebruik,’ zegt Frank. ‘Dat bereiken we door meerdere Texelse
projecten te combineren. In opdracht van Natuurmonumenten werken we al enige tijd aan de aanleg van enkele natuurgebieden op het eiland, de projecten Nieuw Buitenheim, Oude Sluishoek en De Bemes.’ Deze projecten zijn gericht op het creëren van betere ecologische omstandigheden door het gebied opnieuw in te richten met verlagingen en geulen. ‘Door deze herinrichting en afgravingen komt er bruikbare klei en grond vrij, die we direct voor de dijkversterkingen kunnen gebruiken,’ legt Frank uit. ‘We betrekken dus een groot deel van het benodigde materiaal direct van het eiland, en dat beperkt het aantal transporten en de CO2-uitstoot. Voor de opdrachtgever is die interactie gunstig, en voor ons is het een mooi voorbeeld van werk met werk maken.’

Overlast beperken

‘Een andere manier om de overlast te beperken is onze beslissing om heiwerk aan damwanden te voorkomen,’ aldus Frank. ‘In de grondkeringen brengen we over een lengte van circa twee kilometer damwanden aan, bestaande uit U-vormige stalen segmenten van 40 centimeter breed en een lengte tot maximaal 18 meter. We drukken deze segmenten met speciale hydraulische apparaten vrijwel trilling- en geluidloos de grond in. Afhankelijk van de bodemdruk en de benodigde lengte van de segmenten zetten we daarvoor, waar mogelijk, een silent piler in. Waar nodig gebruiken we een quattro piler, die vier segmenten tegelijk in de bodem drukt.’ Komende zomer worden op deze manier damwanden aangebracht in het centrum van het toeristenplaatsje Oudeschild. Frank omschrijft dit als het meest uitdagende onderdeel van het werk. ‘We gaan hier op enkele meters afstand van de bestaande bebouwing damwanden aanbrengen,’ zegt hij. ‘Een strakke planning, een foutloze uitvoering en een goede afstemming met de bewoners zijn daarbij onontbeerlijk.’

Maatwerk

‘In 2019 moeten alle secties van de dijk volledig aan de veiligheidseisen voldoen; een jaar later ronden we het project helemaal af. In ons projectkantoor in Oudeschild werkt een team van circa 40 collega’s momenteel aan de voorbereidingen van de uitvoeringsmethodes voor de verschillende secties. Het sleutelwoord voor dit project is maatwerk,’ aldus Frank. ‘We zoeken van locatie tot locatie naar de beste oplossingen. Zelfs voor de huisvesting van de medewerkers is een maatwerkoplossing gevonden, in de vorm van een volledig door Boskalis afgehuurd vakantiepark. Zo komt onze werkplanning niet in gevaar.’